Plan för fortsatt omarrondering av mark i Dalarnas län

Omslag till plan för omarrondering

Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län.

Det gjordes i bred samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen. Genom uppdrag i regleringsbrev uppdaterades denna plan 2017 och ett nytt arbetssätt infördes, framför allt i förarbetet inför omarrondering.

Det nya arbetssättet har framgångsrikt tillämpats i drygt tre år. För att möjliggöra en ökad takt i arbetet äskade Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län hösten 2020 förstärkt statlig finansiering. I december 2020 beslutade riksdagen om en sådan förstärkning från och med 2021, vilket innebär helt nya förutsättningar för verksamheten. Mot bakgrund av den utökade statliga finansieringen fick Länsstyrelsen i Dalarnas län genom regleringsbrevet för år 2021 i uppdrag att ta fram en plan för det fortsatta arbetet med omarrondering av mark. Den plan som nu redovisas här blir startskottet för ett nytt kapitel i omarronderingens historia.

Plan för fortsatt omarrondering av mark i Dalarnas län.pdf