Om oss

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län.

Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska bidra till att förbättra fastighetsstrukturen i länet.

Inför omarrondering ansvarar Länsstyrelsen för att hålla ihop samarbetet mellan de berörda myndigheterna och att tillsammans kontinuerligt utveckla arbetet. Dialog förs med näringsliv och intresseorganisationer. I omarronderingsarbetet ansvarar Länsstyrelsen för de inledande mötena, förarbetet och utvärderingen. Under förarbetet har Länsstyrelsen i Dalarnas län även ansvar för att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljövärden och naturvärden. Vid behov kan Länsstyrelsen formellt skydda höga naturvärden genom att bilda naturreservat.

Länsstyrelsen i Dalarnas län använder jordfondens (1989:201) markinnehav för att underlätta omarronderingsförrättningar och få ett bra slutresultat samt för andra förbättringar av fastighetsstrukturen. Dessutom handlägger länsstyrelsen förvärvsprövningar vid förvärv av lantbruksegendom enligt jordförvärvslagen (1979:230) och har tillsyn över att dödsbons innehav av jordbruksfastigheter avvecklas enligt ärvdabalken (1958:637).

Vill du veta mer om vårt arbete med omarrondering kontakta oss.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har ansvar för omarronderingsprocessen från att ansökan om omarrondering inkommit. En förrättningslantmätare utses som har ansvar för att genomföra lantmäteriförrättningen.
Läs mer om omarronderingförrättningar på Lantmäteriets webbsida.

Skogsstyrelsen

I ett förarbete inför en eventuell omarrondering har Skogsstyrelsen ansvar för att, tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarnas län, inventera och ta fram kunskapsunderlag för naturvärden. Vid behov kan Skogsstyrelsen formellt skydda sådana värden genom att bilda biotopskyddsområden eller teckna naturvårdsavtal. I förarbetet kan Skogsstyrelsen också vid behov medverka med expertkunskap avseende skogsbilvägar.
Läs mer om Skogsstyrelsen på deras webbsida.