Omarrondering i Dalarnas län

Omarrondering i Dalarnas län

En omarrondering går ut på att skapa större och mer praktiska jord- och skogsbruksfastigheter.

En betydande del av Dalarnas skogsmark är starkt ägosplittrad. Samma sak gäller jordbruksmarken. I sådana områden är fastigheternas mark uppdelad på många små och smala skiften.

Faktum är att i Dalarna finns hälften av alla Sveriges skogsskiften. Ägosplittringen påverkar förutsättningarna för ett effektivt och lönsamt nyttjande av marken.

I områden med stor ägosplittring kan omarrondering genomföras om markägarna i området är intresserade. En omarrondering består av förarbete, lantmäteriförrättning och utvärdering. Under förrättningen kan fastigheternas utformning förbättras bland annat genom att spridda skiften samlas ihop så att marken blir lättare att bruka. Arbetet utgår från de berörda markägarnas behov och förutsättningar.

Du kan läsa mer om omarrondering här.

Visar skillnaden i fastighetsstruktur i områden med respektive utan omarrondering.
Kartbild över fastighetsstrukturen i del av Rättviks kommun (ej omarronderat) och del av Leksands kommun (omarronderat).

På gång

Omslagtill långsiktig plan, skog människor, himmel.

2023-1: Plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län

Detta är en uppdaterad plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län från februari 2023. Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Det gjordes i bred samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare