2023-1: Plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län

Omslagtill långsiktig plan, skog människor, himmel.

Detta är en uppdaterad plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län från februari 2023. Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Det gjordes i bred samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen.

Mot bakgrund av utökad statlig finansiering från och med 2021 fick Länsstyrelsen i Dalarnas län genom regleringsbrevet för år 2021 i uppdrag att ta fram en plan för det fortsatta arbetet med omarrondering av mark. Jordförvärvslagen (SFS 1979:230) definierar vad som avses med omarronderingsområde. Vilka områden detta är framgår av bilaga till jordförvärvsförordningen (2005:522). En ny version av bilagan fastställdes av regeringen 15 december 2022, genom förordning om ändring i jordförvärvsförordningen (SFS 2022:1809), och trädde i kraft 1 februari 2023. Därav följer denna uppdaterade plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län.

2023-1 Plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län, pdf