Omarronderingsförrättningen i Gulleråsen, Rättviks kommun, är nu avslutad

Markägarna i Gulleråsen, Rättviks kommun, erbjöds 2018 möjligheten att under ledning av Länsstyrelsen i Dalarnas län, medverka i ett förarbete inför en eventuell omarrondering. Förarbetet genomfördes under åren 2018-2019. I byn hölls ett tiotal möten där markägarna fick svar på många frågor, och kunskap om områdets olika värden och förutsättningar sammanställdes. När det var klart ville flertalet markägare ansöka om en omarronderingsförrättning hos Lantmäteriet.

Förrättningen genomfördes under åren 2020-2024. Tidsplanen hölls i stora drag, trots pandemin som medförde att fysiska möten inte kunde hållas under en period.

Omarronderingen i Gulleråsen är den andra omarronderingen i rad utan större motsättningar, vilket vi kan se genom till exempel den nästintill totala avsaknaden av överklaganden i sak. Ingen överklagade fastighetsbildningsbesluten och det inkom endast ett överklagande som gällde ersättning för ett vägservitut.

Arbetssättet med mindre omarronderingsområden ökar möjligheten för att kunna ha en nära kontakt med markägarna under hela handläggningen. Ofta sker ett relativt stort skifte i opinion hos de som inledningsvis är negativa till omarronderingen efter det att man som markägare ser det första förslaget till ny fastighetsindelning. 

Omarronderingen i byn omfattade ca 3000 hektar skogs- och jordbruksmark. Genomsnittlig skiftesstorlek före omarronderingen var 2,9 ha, och efter genomförd omarrondering är den genomsnittliga skiftesstorleken i området 10,63 ha. Rågångarna var 679 km före, och blev 327 km efter omarronderingen.