Långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län, 2010:18

Länsstyrelsen Dalarna fick genom regleringsbrevet for år 2009 i uppdrag att utarbeta en strategisk långsiktig plan for strukturrationalisering av den starkt ägosplittrade jord- och skogsbruksmarken inom länet. Arbetet har resulterat i en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Planen har utarbetats i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen. Syftet med planen är an den ska styra genomförandet av en effektiv strukturrationalisering för en hållbar utveckling av landsbygdens ekonomi och tillväxt. Planen anger en gemensam ambitionsnivå för berörda statliga myndigheter och andra aktörer om lämpliga insatser för strukturförbättringar av fastighetsindelningen i Dalarna. Planen tydliggör även de olika rollerna och ansvarsfördelningen i detta förändringsarbete.

Långsiktig plan för omarrondering 2010-18.pdf