Vad är en förrättning?

Lantmäteriet är ansvarig för lantmäteriförrättningen inom en omarrondering. Alla förändringar i en fastighet sker genom en lantmäteriförrättning. Resultatet av förrättningen dokumenteras på karta eller  i handlingar och arkiveras i en förrättningsakt.

Fastighetsstrukturer inritade på en karta
© Lantmäteriet

När en ansökan kommer in ska Lantmäteriet pröva om en omarrondering kan tillåtas. Det gör man genom båtnadsutredning och opinionsprövning.

För att omarronderingen ska få genomföras måste det löna sig – bli en vinst – för markägarna som grupp, det vill säga det måste finnas båtnad. Fördelarna med omarronderingen måste överväga kostnaderna och eventuella olägenheter som kan uppstå. Berörda fastigheters sammanlagda totala värden efter omarronderingen måste vara högre än värdena före plus de kostnader som omarronderingsförrättningen medför.

För att omarronderingen ska få genomföras krävs att en majoritet av markägarna inte motsätter sig omarronderingen. I opinionsprövningen väger Lantmäteriet in hur många markägare som uttrycker att de är emot en omarrondering, vilka skäl de har och vilken areal de representerar tillsammans.

Om det finns båtnad och om en majoritet av markägarna inte motsätter sig en omarrondering kan Lantmäteriet fatta beslut om att tillåta en omarronderingsförrättning så att den kan genomföras. Beslutet kan överklagas.

Under omarronderingen bjuder Lantmäteriet in dig som berörd markägare till ett möte där du kan framföra dina önskemål och behov för den egna fastigheten. Om du vill kan dina önskemål lämnas som yrkanden. Under omarronderingen kommer Lantmäteriet att, i möjligaste mån, ta hänsyn till de inlämnade yrkandena när den nya fastighetsindelningen ska göras.

När tillståndsbeslutet inte längre kan överklagas beslutar Lantmäteriet om avverkningsstopp som gäller tills omarronderingen är klar och inte längre kan överklagas. Det beror på att skogen ska inventeras och värderas. Avverkningsstoppet innebär att det är förbjudet att avverka skog men du får hugga ved för husbehov.

Skogsvård, såsom markberedning, plantering och röjning, är tillåten under avverkningsstoppet. För att fastighetens värde ska bli korrekt måste dock alla åtgärder som ska göras under tiden förrättningen pågår anmälas till Lantmäteriet.

Skogsinventeringen är grunden för den värdering som görs. Virkesvolymen mäts och varje fastighetsägares innehav beskrivs. Värderingen ligger sedan till grund för fördelningen av det nya markinnehavet.

Ett eventuellt yrkande om att ompröva eller bilda gemensamhetsanläggningar för befintliga skogsbilvägar prövas enligt gällande lagstiftning inom eller i samband med omarronderingen.

Lantmäteriet arbetar fram ett förslag till ny fastighetsindelning, en ny skiftesplan. Du som markägare får förslag på nya skiften och har möjlighet att lämna synpunkter på det. Målsättningen är att så många markägare som möjligt ska få sina önskemål och behov tillgodosedda. När den nya fastighetsindelningen är klar markerar Lantmäteriet de nya gränserna i terrängen.

Lantmäteriet beslutar om fastighetsbildning enligt den slutgiltiga skiftesplanen. Beslutet kan överklagas. Man gör en ekonomisk avräkning som visar hur mycket var och en ska betala eller få i ersättning. Lantmäteriet färdigställer kartor och beskrivningar över samtliga skiften och avslutar omarronderingsförrättningen.