Omarrondering i Dalarna

Det här är startskottet för ett nytt kapitel i omarronderingens historia. Sveriges riksdag beslutade i december 2020 om långsiktigt utökad statlig finansiering av omarronderingsverksamheten i Dalarnas län.
En vintrig skog med snö och rosa ljus

Det här är startskottet för ett nytt kapitel i omarronderingens historia. Sveriges riksdag beslutade i december 2020 om långsiktigt utökad statlig finansiering av omarronderingsverksamheten i Dalarnas län. Beslutet gör det möjligt att öka takten i arbetet med att förbättra den mycket ägosplittrade fastighetsstrukturen i länet.

Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade år 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Det gjordes i bred samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen. På uppdrag av regeringen uppdaterades planen år 2017 och ett nytt arbetssätt introducerades, framför allt i förarbetet inför omarrondering. Förarbetet genomförs i nära dialog med de berörda markägarna.

Det nya arbetssättet har framgångsrikt tillämpats i drygt fyra år. För att möjliggöra en ökad takt i arbetet begärde Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län hösten 2020 stärkt statlig finansiering. I december 2020 beslutade riksdagen om en sådan förstärkning från och med 2021, vilket innebär helt nya förutsättningar för verksamheten.

Från och med år 2022 har regeringen anslagit drygt 24 miljoner kronor årligen för arbetet. Dessa medel ska i första hand användas för att förbättra fastighetsstrukturen i Dalarnas län. Även länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland kan använda delar av anslaget.