Myndighetscheferna överens om satsning på omarrondering

Flera personer som ler mot kameran

Under förra veckan besökte Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist och Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg Falun för att diskutera omarronderingsfrågan med landshövding Ylva Thörn. Myndighetscheferna är överens om vikten av omarrondering i Dalarna och enades om behovet av en långsiktig förstärkt finansiering från regeringen.

– Sedan början av 2018 har vi på Länsstyrelsen genomfört ett nytt arbetssätt vid förarbete inför en eventuell omarrondering. Vi jobbar med mindre områden, en eller ett par byar, och större delaktighet från markägarnas sida. Det är ett omfattande arbete som gett goda resultat, säger landshövding Ylva Thörn.

Arbetet med omarrondering är komplicerat och kräver samarbete. Länsstyrelsen ansvarar för processen fram till dess att markägarna lämnar in en ansökan om omarrondering till Lantmäteriet. Länsstyrelsen tar, tillsammans med Skogsstyrelsen och den berörda kommunen, fram de kunskapsunderlag som markägarna önskar och behöver. Lantmäteriet ansvarar sedan för att genomföra själva omarronderingsförrättningen, där fastighetsindelningen förändras.

– God samverkan mellan alla parter är en förutsättning för att lyckas. Fördelen med att jobba med mindre områden är att alla får möjlighet att komma till tals. Människor kan ställa sina frågor och vi kan ha en bra dialog med de som är inblandade. Jag tror att den här arbetsformen är nödvändig för att komma framåt med omarronderingsfrågan i Dalarna, säger Ylva Thörn.

För att det framgångsrika arbetet ska fortsätta behövs ett långsiktigt uppdrag med tillhörande långsiktig och stärkt finansiering från regeringen. Därför enades de tre myndighetscheferna under mötet i Falun om att de tillsammans står bakom Länsstyrelsens äskande av långsiktig och utökad finansiering till omarronderingen i Dalarna.

Om omarrondering

Omarrondering innebär att fastighetsindelningen ändras i större sammanhängande områden och att mindre skogsskiften samlas till större. Omarrondering möjliggör ett rationellt skogsbruk med ökad virkesproduktion och växande bioekonomi helt i linje med det nationella skogsprogrammet. Omarrondering bidrar till fler jobb, fungerande infrastruktur och hållbar utveckling av landsbygden.

[Publiceringsdatum: 19 februari 2020]

BILD: Företrädare för Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet, träffades i Falun för att diskutera behovet av en stärkt finansiering för arbetet med omarrondering i Dalarna. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.