Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Det gjordes i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen. Arbetet med omarrondering har därefter fortskridit i en alltför långsam takt. Därför har Länsstyrelsen i Dalarnas län genom regleringsbrevet för år 2017 fått i uppdrag att, i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen samt företrädare för näringen och markägarna uppdatera länets långsiktiga plan för omarrondering. Därutöver har Länsstyrelsen i Dalarnas län haft samråd med Naturvårdsverket och Lantbrukarnas Riksförbund. Uppdraget redovisas i tre rapporter, varav detta är den andra.