Rekordsnabb omarrondering i Stumsnäs

Stumsnäs, Rättviks kommun, är nu omarronderingen avslutad. Lantmäteriet har på tre år gjort en ny fastighetsindelning, vilket är mycket snabbare än tidigare.
Tallar fotade underifrån mot blå himmel.

I Stumsnäs, Rättviks kommun, är nu omarronderingen avslutad. Lantmäteriet har på tre år gjort en ny fastighetsindelning, vilket är mycket snabbare än tidigare. Omarrondering görs nu i mindre områden efter ett gediget förarbete. Många markägare har fått bättre förutsättningar att bruka sin mark. [Pressmeddelande Länsstyrelsen i Dalarnas län 2022-05-13]

I Stumsnäs har marken, liksom i många andra byar i Dalarna, under lång tid varit uppsplittrad i små och svårbrukade skiften. Omarronderingen i byn omfattade cirka 1 500 hektar som ägs av ett 80-tal markägare. Areal och antal markägare är betydligt mindre än i tidigare omarronderingar. Omarronderingen i till exempel Stora Tuna, Borlänge kommun, omfattade cirka 23 000 hektar och tog drygt 10 år att genomföra.

Under omarronderingen har Lantmäteriet strävat efter att tillmötesgå markägarnas önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Lantmäteriet beslutade i april 2022 att avsluta förrättningen och ingen markägare överklagade beslutet.

– En omarrondering har aldrig tidigare genomförts på så kort tid, säger Albin Åström, funktionschef för Lantmäteriets fastighetsbildningskontor i Leksand. Att markägarna är aktiva under förrättningen gör det enklare att hitta samförståndslösningar och arbetet går fortare. Det innebär naturligtvis stora fördelar för markägarna, som efter bara tre år åter kan nyttja sin mark.

Markägarna har varit delaktiga

Markägarna i Stumsnäs erbjöds 2018 möjligheten att, under ledning av Länsstyrelsen i Dalarnas län, medverka i ett förarbete inför en eventuell omarrondering.

I Stumsnäs hölls ett tiotal möten där markägarna fick svar på många frågor. Kunskap om områdets olika värden och förutsättningar sammanställdes. När det var klart ville ett flertal markägare ansöka om en omarronderingsförrättning. Hösten 2019 beslutade Lantmäteriet att genomföra förrättningen som nu är klar.

Omarrondering i mindre områden

Sedan 2018 arbetar Länsstyrelsen i Dalarnas län, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen med omarrondering i mindre områden än tidigare. Det kan var en eller några få närliggande byar. Det lokala engagemanget och markägarnas delaktighet för att utveckla bygden är viktigt för en lyckad omarrondering.

– Arbetet inleds med ett omfattande förarbete, berättar Anita Lundmark, projektkoordinator på Länsstyrelsen. Det är oerhört viktigt att ha en öppen dialog med markägarna.

Markägarna är med och utformar förarbetet utifrån sina önskemål. Det kan innefatta olika temaområden som till exempel generationsskiften, natur- och kulturmiljövärden, ekonomi, avverkningsstopp och områdets avgränsningar.

Om omarrondering

I Dalarna är en stor del av skogs- och jordbruksmarken splittrad i små och svårbrukade skiften. Ägosplittringen kan göra det svårare för markägarna att nyttja sin mark. Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen arbetar tillsammans med markägare för att fler ägosplittrade områden i länet ska få en bättre fastighetsstruktur. Då blir det enklare för markägarna att aktivt vårda och bruka marken vilket ger ökad virkesproduktion.

För mer information kontakta:

Albin Åström, funktionschef på Lantmäteriet
Telefon: 0247-368 10
E-post: albin.astrom@lm.se

Anita Lundmark, projektkoordinator på Länsstyrelsen i Dalarnas län
Telefon: 010-22 50 298
E-post: anita.lundmark@lansstyrelsen.se

[Pressmeddelande Länsstyrelsen i Dalarnas län 2022-05-13]