Riktlinjer för omarronderingsverksamheten i Dalarnas län

Tidigare beslutade riktlinjer för omarronderingsverksamhet upphävs och ersätts av dessa riktlinjer som har utarbetats av Länsstyrelsen i Dalarnas län i samverkan med Lantmäteriet och Skogsstyrelsen. Riktlinjerna är ett stöd i arbetet med omarrondering enligt Vägledning för omarrondering i Dalarnas län.

Omarrondering görs i syfte att

  • möjliggöra rationellt skogsbruk med ökad virkesproduktion,
  • möjliggöra tillvaratagande av brukningsvärd jordbruksmark,
  • identifiera höga natur- och kulturmiljövärden,
  • främja en positiv landsbygdsutveckling och
  • skapa fungerande infrastruktur.

Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen samverkar i arbetet som delas in i tre faser – förarbete, förrättning och utvärdering. Handläggning och prövning av förrättningarna är Lantmäteriets ansvar och styrs av Lantmäteriets riktlinjer, föreskrifter och aktuell lagstiftning.

Den referensgrupp som tillsätts under förarbetet ska fungera som kompetensstöd under förarbete och utvärdering. Vid samverkan under förrättningen är det önskvärt att den referensgrupp som tillsatts under förarbetet används.
Omarrondering omfattar såväl skogsmark som jordbruksmark utifrån markägarnas yrkanden som prövas av Lantmäteriet. Om markägare så yrkar kan områden undantas efter särskild prövning av Lantmäteriet. Det finns ingen minsta areal för egen ägolott. Inför omarrondering ska naturvärden, kulturmiljövärden och sociala värden inventeras, beskrivas och vid behov registreras och skyddas. Dessa värden beaktas när den nya skiftesplanen prövas mot lagstiftningen.

Här kan du ladda ner hela beslutet som pdf: 2021-11-16 Riktlinjer omarrondering i Dalarnas län